« De tyvagtige drillenisser | Main | Gave i tapet og nye kniplinger »

December 07, 2009

Comments

Rune Hansen

Gode ideer til hjemmelavede julegaver.

Jeg har lavet denne liste med flere gode hjemmelavede gaveideer:
http://www.juleblog.dk/hjemmelavede-julegaver-1764.htm

legetøj

Det er mene specielt når børn selv laver det

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs