« Nu grønnes det | Main | To do: Havehus »

April 29, 2012

Comments

Teresa

Flot billede. Sådan føles det helt sikkert her hos mig. Især når der er udsigt til solskin i næste uge.

Marina

Tak Teresa. Ja nu må vi godt få forårsvarme. Håber det kommer til at passe og at det rigtigt bliver fint hos dig.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs