« Julekalender med små robotter -- lige til at printe | Main | Broderi på smukke uldbolde »

November 16, 2012

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a0105357b8c7f970b017ee5371f70970d

Listed below are links to weblogs that reference Klovne guirlande:

Comments

Joan Bagger

Hvor er de søøøde :D

Marina

Tak Joan. Ideen er jo ihvertfald super nem og man vil let kunne lave en lang guirlante til pynt, især hvis ma bruger lidt tykkere karton.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs