« Print fine julehuse -- den perfekte gaveæske til jul | Main | Nissestress »

December 16, 2013

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a0105357b8c7f970b019b03119fa9970d

Listed below are links to weblogs that reference Puslespils skattejagt: en super sjov aktivitet til børnefødselsdagen:

Comments

Ninette

sikken god idé! jeg er superdårlig til börnefödselsdag, börnene elsker skattejagte, men jeg har aldrig overskud at arrangere dem så en sådan der pusslespilskattejagt ville väre perfekt.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs